Consiliul local
Componenta
Comisii de specialitate
Regulamentul de organizare
Proiecte de hotarari
Hotarari
Dispozitii
Declaratii de avere
Primaria
Conducerea
Regulament de organizare
Organigrama
Directii si servicii
Declaratii de avere
Audiente
Anunturi
Formulare online
Municipiul Oltenita
Oportunitati de afaceri
Turism
Institutii de cultura
Institutii de invatamant
Unitati sanitare
Prezentare
Istoric
Informatii
Adrese utile
 

R E G U L A M E N T

 

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL

 

Capitolul  I

Dispozitii generale

                Art.1 .1. Consiliul local si Primaria municipiului Oltenita au sediul in municipiul Oltenita, in sediul administrativ, proprietate publica de interes local, aflat in administarea acestuia.

                          2. Exercitarea drepturilor si asumarea obligatiilor civile ale autoritatilor locale se realizeaza de catre primar sau de catre persoana desemnata de acesta. Primarul este ordonatorul principal de credite.

                          3. Exercitarea capacitatii juridice de drept public apartine numai primarului.

                Art.2. Primaria municipiului Oltenita are un aparat tehnic de specialitate condus si controlat de catre primar

                Structura organizatorica a aparatului tehnic de specialitate al primariei este cea stabilita la propunerea primarului si aprobata de consiliul local municipal.

                Conducerea operativa a aparatului tehnic de specialitate se realizeaza de catre primar cu sprijinul viceprimarului si al secretarului municipiului.

                Art.3. Aparatul tehnic de specialitate al Primariei municipiului Oltenita indeplineste urmatoarele principale atributiuni:

-          cu privire la respectarea legilor si hotararilor guvernului, asigurarea ordinii publice si apararea drepturilor cetatenilor;

-          cu privire la realizarea programului de guvernare;

-          cu privire la integrarea europeana;

-          cu privire la activitatea consiliului local si a comisiilor sale de specialitate;

-          cu privire la activitatea serviciilor publice locale;

-          atributiile expres prevazute in Legea nr.215/2001 si Legea nr.188/1999;

-          alte sarcini stabilite pentru aparatul tehnic de specialitate, prin dispozitia Primarului, in vederea indeplinirii in cele mai bune conditii a atributiilor ce i-au fost conferite prin reglementari legale.

 

Capitolul II

Atributii comune ale sefilor de compartimente

                Art.4. Pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce revin compartimentelor (directii, servicii, birouri, oficii) din structura organizatorica a consiliului local, conducatorii acestora au urmatoarele sarcini commune:

-          organizeaza activitatea in cadrul compartimentului si urmaresc indeplinirea corecta si la termen a sarcinilor de serviciu;

-          asigura respectarea normelor prevazute in regulamentul de ordine interioara de catre personalul din subordine si ia masurile ce se impun in conformitate cu prevederile legale;

-          reprezinta compartimentul pe care il conduc in relatiile cu alte compartimente din cadrul consiliului local sau servicii descentralizate ale institutiilor organizate in judet;

-          repartizeaza corespondenta adresata compartimentului si formuleaza indrumari in legatura cu modul de rezolvare a acesteia;

-          semneaza, potrivit competentei date, lucrarile efectuate;

-          asigura studierea si cunoasterea de catre personalul tehnic de specialitate din subordine, a actelor normative specifice domeniului de activitate al compartimentului;

-          organizeaza evidenta activitatii compartimentului, asigurand potrivit legii, transmiterea actelor existente;

-          raspunde de rezolvarea in termen a cererilor si reclamatiilor cetatenilor, informand pe primar

      asupra problemelor si aspectelor rezultate din scrisorile primite;

-          indeplinesc orice alte sarcini din domeniul propriu care decurg din actele normative in vigoare sau sunt ordonate de primar.

 

Capitolul III

Atributiile compartimentelor de specialitate

 Oficiul Juridic:

-          indeplineste atributiuni de consiliere juridica, reprezentand, cu avizul primarului, institutia ;

-          tine evidenta si reprezinta in instantele judecatoresti interesele primariei, in dosarele aflate pe rol;

-          verifica si avizeaza juridic actele si documentele compartimentelor din primarie, cand este cazul;

-          solutioneaza operativ punerea in aplicare a legilor, hotararilor si actelor proprii ce implica solutie juridica;

-          colaboreaza cu toate compartimentele din primarie.

 

Oficiul Administratie publica locala:

-          asigura redactarea proiectelor de hotarari si Dispozitiilor Primarului municipiului Oltenita pe baza rapoartelor de specialitate intocmite de compartimentele de specialitate precum si a proceselor verbale ale sedintelor in plen ale Consiliului local ;

-          pregateste documentele ce urmeaza a fi dezbatute in sedintele comisiilor de specialitate si ale Consiliului local;

-          asigura convocarea Consiliului local in sedinte pe comisii si in plen;

-          aduce la cunostinta publica documentele ce se supun dezbaterii Consiliului local precum si documentele adoptate (hotarari) sau aprobate (procese verbale etc);

-          comunica tuturor factorilor interesati Hotararile Consiliului local si Dispozitiile Primarului

-          primeste, inregistreaza si prezinta consiliului local propunerile, sugestiile si sesizarile cetatenilor cu privire la actele ce urmeaza a fi adoptate;

-          tine evidenta Dispozitiilor Primarului si a Hotararilor Consiliului local;

-          inregistreaza toate actele si cererile care intra in institutie, prezentandu-le spre solutionare si apoi spre repartizare compartimentelor;

-          asigura receptionarea si distribuirea apelurilor si mesageriei prin centrala telefonica si fax.

-          colaboreaza cu toate compartimentele din primarie.

 

Oficiul Stare civila, Arhiva

-          tine evidenta si instrumenteaza acte si fapte de stare civila;

-          executa si comunica operatii si mentiuni in actele de stare civila;

-          asigura arhivarea si tine evidenta actelor institutiei si a celorlalte unitati date in competenta sa;

-          colaboreaza cu toate compartimentele din primarie.

 

Oficiul Registru agricol:

-          executa operatii de tinere la zi a registrelor agricole;

-          tine evidenta fondului funciar reconstituit potrivit legii;

-          executa operatii de miscare a efectivelor de animale si modificari in registrele agricole;

-          urmareste folosirea rationala a pajistei comunale;

-          elibereaza certificate de producator agricol si de proprietate a animalelor;

-          elibereaza documente care atesta fapte si date aflate in evidenta registrelor agricole;

-          pune in aplicare dispozitiile Legii nr.18/1991, nr.169/1997 si nr.1/2000, privind fondul funciar, alaturi de comisia locala;

-          colaboreaza cu toate compartimentele din primarie.

 

Oficiul Cadastru:

-          pune in aplicare prevederile legilor fondului funciar;

-          intocmeste fise de punere in posesie;

-          in colaborare cu O.C.A.O.T.A. intocmeste si elibereaza titlurile de proprietate;

-          tine evidenta terenurilor agricole;

-          colaboreaza cu compartimentele Registru agricol si Directia Urbanism.

 

Oficiul Audit intern:

-          executa operatii de control intern, prevazute de lege;

-          colaboreaza cu compartimentele Buget-Contabilitate, Impozite si taxe locale si serviciile publice subordonate consiliului local;

-          informeaza ordonatorul principal de credite asupra aspectelor semnalate.

 

Oficiul Protectie civila:

-          executa operatiile de protectie civila prevazute de lege;

-          colaboreaza cu S.M.E.P.T.A.Calarasi in vederea actiunilor de mobilizare a economiei nationale;

-          urmareste, tine evidenta si controleaza asigurarea adaposturilor antiaeriene;

-          aplica masurile specifice in caz de calamitate;

-          informeaza pe primar asupra tuturor aspectelor din activitatea sa;

-          in exercitarea atributiunilor sale colaboreaza cu toate compartimentele primariei.

 

Oficiul Informare si relatii publice:

-          asigura aducerea la cunostinta publica a informarilor de interes public;

-          eliberaza la solicitare acte si date de interes public;

-          asigura functionarea biroului de informare-documentare;

-          colaboreaza cu mijloacele mass- media.

 

Oficiul Integrare europeana, internet, implementare programe si asistenta pe calculator:

-          urmareste, depisteaza si propune spre aplicare programele oportune care intereseaza autoritatea locala;

-          ofera informatii celorlalte compartimente si urmareste realizarea programelor specifice;

-          verifica si transmite mesajele primite prin e-mail compartimentelor primariei;

-          propune achizitionarea de produse soft si hard in scopul bunei functionari a activitatii institutiei;

-          colaboreaza cu toate compartimentele consiliului local;

-          executa orice alte sarcini date de sefii ierarhici.

Oficiul Resurse umane, salarizare:

-          duce la indeplinire masurile care decurg din organigramele si statele de functii aprobate de consiliul local;

-          realizeaza lucrari cu privire la calitatea de angajat;

-          realizeaza lucrari statistice referitoare la forta de munca a institutiei;

-          colaboreaza cu toate serviciile publice subordonate consiliului local.

 

Oficiul Control commercial:

-          verifica, la dispozitia primarului, respectarea normelor in spatiile comerciale si aplica masurile prevazute de lege;

-          elibereaza cu avizul primarului, autorizatii potrivit Decretului-Lege nr.54/1990;

-          tine evidenta autorizatiilor de functionare si urmareste incasarea taxelor anuale pentru avizarea acestora;

-          elibereaza, la solicitare, acte referitoare la desfasurarea si functionarea activitatilor pe baza de libera initiativa;

-          intocmeste si raporteaza situatii statistice legate de activitatea compartimentului;

-          colaboreaza cu toate compartimentele primariei.

 

Serviciul Impozite si taxe locale:

-          urmareste si incaseaza taxele si impozitele locale;

-          tine evidenta rolurilor fiscale;

-          elibereaza certificate fiscale si adeverinte legate de impozite si taxe;

-          desfasoara activitati de stabilire, constatare si control asupra contribuabililor personae fizice si juridice;

-          urmareste respectarea contractelor de concesiune/inchiriere si incaseaza contravaloarea acestora;

-          urmareste incasarea tuturor surselor de venit la bugetul local si bugetul statului;

-          pregateste proiectul de buget anual al consiliului local la partea de venituri;

-          executa silit debitoriii rau-platnici;

-          colaboreaza cu D.G.F.P. si cu toate compartimentele primariei.

 

Biroul Buget-Contabilitate:

-          urmareste executia financiar-contabila a consiliului local;

-          pregateste proiectul de buget anual la partea de cheltuieli;

-          efectueaza incasari si plati in limita sumelor aprobate prin buget;

-          tine evidenta mijloacelor fixe aflate in patrimoniul public si privat al municipiului;

-          intocmeste executia bugetara anuala si o prezinta ordonatorului de credite.

 

Directia Urbanism-Amenajarea teritoriului:

-          aplica legislatia specifica domeniul urbanism si protectia mediului, la nivelul localitatii;

-          aplica politica autoritatii locale in domeniul urbanismului si protectiei mediului;

-          face propuneri pentru achizitii publice de bunuri, lucrari si servicii necesare pentru realizarea unor obiective de investitii publice;

-           participa la organizarea licitatiilor pentru terenurile aflate in administrarea primariei;

-          participa la verificarea si receptia lucrarilor de cadastru imobiliar si a retelelor edilitare;

-          gestioneaza baza de documente si informatii necesare desfasurarii activitatii de urbanism, la nivelul municipiului;

-          intreprinde demersurile legale pentru contactarea proiectantului obiectivelor de investitii, de interes public;

-          face propuneri si ia masuri pentru imbunatatirea dotarii, infrumusetarii si utilizarii domeniului public, curatenia strazilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, colectarea si indepartarea reziduurilor menajere si stradale , sortarea si valorificarea materialelor refolosibile;

-          verifica si inainteaza spre aprobare devizele generale actualizate prvind investitiile publice ale Regiei, cuprinse in lista-anexa la bugetul local;

-          colaboreaza cu persoane fizice si juridice in scopul realizarii activitatii sale.

 

Compartiment Administrativ:

-          efectueaza si asigura curatenia in incinta si in jurul institutiei;

-          asigura paza perimetrului institutiei, conform Legii nr.18/1996;

-          asigura aplicarea normelor p.s.i. si protectia muncii;

-          organizeaza si asigura conditiile necesare de primire si protocol, de care este interesata institutia;

-          asigura gestionarea, conservarea si depozitarea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, a materialelor, rechizitelor si a carburantilor;

-          raspunde de aprovizionarea cu materiale si obiecte de inventar necesare bunei desfasurari a activitatii institutiei;

-          ia masuri pentru buna gospodarire a energiei electrice, combustibililor, apei si a altor materiale de consum, a parcului auto;

-          asigura activitatea de curierat;

-          colaboreaza cu toate compartimentele primariei, precum si cu alte personae fizice sau juridice in scopul realizarii atributiunilor ce-i revin.


 
(c) 2005 Primaria Municipiului Oltenita
Toate drepturile rezervate. Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare.